نویسنده = ������������ ������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. فرجام‏ شناسی عرفانی در اندیشه و آثار ابوالمجد سنایی غزنوی

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 277-299

10.22059/jrm.2013.51117

مرضیه کسرائی فر؛ حسن ابراهیمی


2. بررسی نمادگرایی در سیرالعباد الی المعاد سنایی و ارداویراف نامه

دوره 41، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 141-160

مرضیه کسرایی؛ حسن ابراهیمی