نویسنده = ������������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. معنا، غایت و ارزش (بررسی آراء گرت تامسُن در باب معنای زندگی)

دوره 42، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 31-55

غزاله حجتی؛ امیر عباس علیزمانی