نویسنده = ���������� ������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. جسم، روح و نفس از دیدگاه امام محمد غزالی و توماس آکویناس

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 63-94

ابو سعید داورپناه؛ سید حمید رضا علوی؛ عباسعلی رستمی نسب