نویسنده = ���������� �������� ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. سپهر دین که‌یرکگور و طور وراء عقل عین‌القضات

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 129-148

سمیه سادات موسوی جهان آبادی؛ ناصر گذشته