نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی پرستشگاهی زرتشتی در روستای کله کاشان

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 85-100

محمد مشهدی نوش آبادی