نویسنده = قربان علمی
تعداد مقالات: 7
1. حیات عرفانی در اندیشه پولس

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-118

قربان علمی


2. نجات و راه نیل به آن در کشف‌الاسرار و عُدَّة‌الابرار رشیدالدین ابوالفضل میبدی

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 161-181

مظاهر احمدتوبی؛ قربان علمی


3. شناخت اندیشه ها و سیر و سلوک عرفانی بانوی عارف آلمانی مشتیلد ماگدبورگی

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 233-257

قربان علمی؛ پیام همایونی املشی


4. مقایسه آموزه‎های اخلاقی شاهنامه‌ فردوسی و مهابهاراتا

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 43-69

سیده فاطمه زارع حسینی؛ مجتبی زروانی؛ قربان علمی


5. مسیح‌شناسی استعلایی کارل رانر

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 41-60

جعفر فلاحی؛ قربان علمی؛ مجتبی زروانی


6. کرامیه و تصوف

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-38

سید باقر حسینی؛ قربان علمی


7. مدلول جاودانگی نفس در بهگودگیتا

دوره 42، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 57-75

مجتبی زروانی؛ قربان علمی