نویسنده = قربان علمی
دین در چو غربی

دوره 56، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 553-573

10.22059/jrm.2024.371550.630499

قربان علمی


دین در دورۀ شانگ

دوره 55، شماره 2، آذر 1401، صفحه 292-269

10.22059/jrm.2022.346901.630374

قربان علمی


نگرشی تحلیلی – انتقادی به مفهوم حوخما براساس قطعه حکمی 4Q185 طومارهای بحرالمیت

دوره 55، شماره 2، آذر 1401، صفحه 362-335

10.22059/jrm.2023.350657.630399

سیده سوزان انجم روز؛ قربان علمی؛ مجتبی زروانی


مسیح پائول ساموساتا؛ حقیقتی سرکوب شده در تاریخ

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 366-351

10.22059/jrm.2022.335999.630292

نیلوفر سلمانی؛ قربان علمی


الهیات سیاسی یوهانس پابتیست متز؛ گامی به‌سوی الهیات یادآوری

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 101-123

10.22059/jrm.2020.303070.630068

قربان علمی؛ مجتبی زروانی؛ امین افخم


حیات عرفانی در اندیشه پولس

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 91-118

10.22059/jrm.2019.287269.629972

قربان علمی


مقایسه آموزه‎های اخلاقی شاهنامه‌ فردوسی و مهابهاراتا

دوره 45، شماره 1، تیر 1391، صفحه 43-69

10.22059/jrm.2012.31980

سیده فاطمه زارع حسینی؛ مجتبی زروانی؛ قربان علمی


مسیح‌شناسی استعلایی کارل رانر

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 41-60

جعفر فلاحی؛ قربان علمی؛ مجتبی زروانی


کرامیه و تصوف

دوره 44، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 21-38

سید باقر حسینی؛ قربان علمی


مدلول جاودانگی نفس در بهگودگیتا

دوره 42، شماره 2، مهر 1389، صفحه 57-75

مجتبی زروانی؛ قربان علمی