نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تأملی بر بایسته های سلوک در رسالۀ الطیر ابن‌سینا

دوره 54، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 169-153

10.22059/jrm.2021.320640.630176

مجید صادقی حسن آبادی؛ هادی جعفری


2. «سرّ و مصادیق آن در عرفان با تأکید بر اندیشۀ ابن‏ عربی»

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 263-281

10.22059/jrm.2014.53455

مجید صادقی حسن آبادی؛ فاطمه زارع