نویسنده = ������ ���������� �������� ������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. شیوه‌ی تعامل قوه نظری و عملی در بینش توحیدی جنید

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 119-138

10.22059/jrm.2012.31984

سید علی اصغر میر باقری فرد؛ الهام سیدان