نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
2. تحلیل فرآیند تجربۀ عرفانی شیوه ای در کشف بن مایۀ تجربه‏ های عارفان

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 147-163

10.22059/jrm.2013.51112

علی جلالی؛ حسین آقاحسینی؛ محسن محمدی فشارکی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد