نویسنده = ������������ ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد جریان جبرگرایی عرفانی در دفاع از ابلیس

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 85-109

10.22059/jrm.2013.50178

عبدالله محمّدی پارسا؛ حسن سعیدی