نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. وجود منبسط؛ در اندیشۀ سیدحیدر آملی و صدرالمتألهین

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 63-84

10.22059/jrm.2013.50177

پروین کاظم زاده؛ رحیم دهقان سیمکانی؛ مریم داورنیا