نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. دیالکتیک جمال و جلال در اندیشة عین‌القضات همدانی

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-17

10.22059/jrm.2015.55566

زهرا خدایاری؛ رحمان مشتاق مهر