نویسنده = ���������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. اسم کریم در عرفان اسلامی

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-146

10.22059/jrm.2018.234256.629685

سعید ملک محمد؛ محمد علی رستمیان