نویسنده = �������� �������� ���������� (��������)
تعداد مقالات: 1
1. گونه‏ شناسی تفاسیر عرفانی در موضوع حروف مقطعه قرآن

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 89-106

10.22059/jrm.2016.60555

محمود شیخ؛ مرتضی (هومن) زارع دار