نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مناسبات شیعه و معتزله در قرن چهارم هجری

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 121-138

10.22059/jrm.2015.55572

ضرغام گرجی پور؛ محمدعلی چلونگر؛ علیرضا ابطحی