نویسنده = اسداله آژیر
تعداد مقالات: 1
1. سیر تحول در تأملات مربوط به آموزۀ برگزیدگی قوم اسرائیل

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 155-174

اسداله آژیر