نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. برکت در عهد جدید و ارتباط آن با میثاق

دوره 54، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 108-89

10.22059/jrm.2021.325890.630210

خلیل حکیمی فر


2. میثاق در قرآن و عهد جدید

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 203-227

10.22059/jrm.2019.268763.629839

محمد پوراحمد؛ خلیل حکیمی فر


3. گفتگوی بین ادیان بر پایة مناسبات عرفانی

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 195-210

10.22059/jrm.2017.216924.629627

خلیل حکیمی فر