نویسنده = افضل السادات حسینی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی مولفه های روانشناسی مثبت در داستان های مثنوی معنوی و کاربرد آن در تربیت دوره نوجوانی

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-46

اعظم آصف نیا؛ افضل السادات حسینی؛ مجتبی زروانی