نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی قرآنی ـ روایی رویکرد «ذکریان» به نماز و ذکر

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-26

10.22059/jrm.2019.262810.629806

علیرضا حیدری نسب؛ مهدی بیات مختاری؛ محبعلیl آبسالان؛ عبدالاحد رییسی