نویسنده = ���������� ������������ ������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. تاملی پیرامون تحولات انسان شناختی در سنت مسیحی و تاثیر آن بر الهیات سیاسی مدرن

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 201-221

10.22059/jrm.2018.259815.629793

الناز پروانه زاد؛ سید علیرضا حسینی بهشتی؛ ابوالفضل شکوری