نویسنده = ���������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی موضوعی پرسش و پاسخ در متن سوترۀ علت و معلول کردار

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 223-242

10.22059/jrm.2018.252643.629784

افسانه شکاری نمین؛ زهره زرشناس؛ محسن ابوالقاسمی