نویسنده = ��������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی کارکردِ ساختارهای موسیقایی در زبان عرفانی مصباح الهدایه

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 141-164

10.22059/jrm.2020.300299.630044

حسین قربانپور آرانی؛ عباس شاه‌علی رامشه