نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تعلیم و تربیت در آثار عزیزالدین نسفی

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 291-308

10.22059/jrm.2019.264903.629816

علی محمدی آسیابادی؛ احمد امین؛ پرستو کریمی؛ زهره اسماعیلی