نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. منشاء رنج و راه رهایی از دیدگاه بودا و ابوسعید ابوالخیر

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 79-99

10.22059/jrm.2020.298123.630033

حسین صابری ورزنه؛ زهرا جهانی زنگبار