نویسنده = ������ ���������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه استاد در ابعاد شناختی و رفتاری سِیروسلوک عرفانی

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 245-264

10.22059/jrm.2020.305028.630081

محمدمهدی ولی زاده؛ ابوالقاسم ولی زاده؛ زهرا مرندی