نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تحول و تبدل صفت عارفانۀ حیا بر اساس مراتب ‌سه‌گانۀ سِیروسلوک

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 125-140

10.22059/jrm.2020.307729.630101

مجید فرحانی زاده؛ عباس محمدیان؛ احمد خواجه ایم؛ علی تسنیمی