تعداد مقالات: 177
2. تمدن خاموش نگاهی به تاریخ ، زبان و اعتقادات داویدیان

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-22

محب علی آبسالان


3. نقدی بر اسناد سلسله‌های معروفیه

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-19

10.22059/jrm.2012.31978

حشمت الله آذرمکان؛ مهدی رضائی


4. مقایسة مفهوم صالح در قرآن با مفهوم صدیق در مزامیر داوود

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-17

10.22059/jrm.2013.50173

رضا اکبری؛ محسن فیض بخش


5. صفحات آغازین

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-9

10.22059/jrm.2014.53618


6. صفحات آغازین

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-9

10.22059/jrm.2014.53649


7. صفحات آغازین

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-10

10.22059/jrm.2015.55574


8. صفحات آغارین

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-10

10.22059/jrm.2016.58701


9. صفحات آغازین

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-10


10. ذوالنون مصری و تعالیم ائمۀ شیعه(ع)

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-27

10.22059/jrm.2018.228361.629664

علیرضا ابراهیم


11. تحلیل و بررسی قرآنی ـ روایی رویکرد «ذکریان» به نماز و ذکر

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-26

10.22059/jrm.2019.262810.629806

علیرضا حیدری نسب؛ مهدی بیات مختاری؛ محبعلیl آبسالان؛ عبدالاحد رییسی


14. اندیشه‌ی توحیدیِ سنایی

دوره 42، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 11-29

خدابخش اسداللهی


15. طریقه ی احمد غزالی از طوس تا تِلِمسان

دوره 42، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 11-30

شهرام پازوکی؛ انسیه شیخ سفلی


16. نقش فرشتگان در تدبیر جهان در قرآن و عهدین

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 11-38

10.22059/jrm.2013.35752

سید حسام‌الدین حسینی


17. امامت از دیدگاه اسماعیلیه و زیدیه

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 131-146

10.22059/jrm.2013.51111

محسن پرویش؛ عبدالرفیع رحیمی


18. صفحات آغازین

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 144-154

10.22059/jrm.2016.63825


21. بررسی تحلیلی شریعت، طریقت و مقام محمدی در فیه‏مافیه

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-22

10.22059/jrm.2014.53310

آرزو ابراهیمی دینانی؛ محمدعلی خزانه دارلو


22. دیالکتیک جمال و جلال در اندیشة عین‌القضات همدانی

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-17

10.22059/jrm.2015.55566

زهرا خدایاری؛ رحمان مشتاق مهر


23. بودا در آثار محققان معاصر فرانسه

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-19

10.22059/jrm.2016.60534

محب علی آبسالان


24. تطبیق رَدا در ادبیات یارسان با رَتا (راتا) در آیین زرتشتی

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-28

10.22059/jrm.2013.50174

سعید امامی؛ علی نظر نظری تاویرانی


25. کرامیه و تصوف

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 21-38

سید باقر حسینی؛ قربان علمی