دوره و شماره: دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-148 (بهار و تابستان) 
2. کرامیه و تصوف

صفحه 21-38

سید باقر حسینی؛ قربان علمی


4. جسم، روح و نفس از دیدگاه امام محمد غزالی و توماس آکویناس

صفحه 63-94

ابو سعید داورپناه؛ سید حمید رضا علوی؛ عباسعلی رستمی نسب


7. سپهر دین که‌یرکگور و طور وراء عقل عین‌القضات

صفحه 129-148

سمیه سادات موسوی جهان آبادی؛ ناصر گذشته