دوره و شماره: دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-163 (پاییز و زمستان) 
3. مسیح‌شناسی استعلایی کارل رانر

صفحه 41-60

جعفر فلاحی؛ قربان علمی؛ مجتبی زروانی