دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 11-191 (پاییز و زمستان) 
5. سه‌گانگی معنایی اخلاق در اندیشه‌ی کرکگور

صفحه 125-143

سمیه موسوی جهان‌آبادی؛ ناصر گذشته


7. نور سیاه پارادوکس زیبای عرفانی

صفحه 171-191

محمد رضا یوسفی؛ الهه حیدری