دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396 
6. اسم کریم در عرفان اسلامی

صفحه 129-146

سعید ملک محمد؛ محمد علی رستمیان