دوره و شماره: دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397 
3. میثاق در قرآن و عهد جدید

صفحه 203-227

محمد پوراحمد؛ خلیل حکیمی فر


7. بررسی تعلیم و تربیت در آثار عزیزالدین نسفی

صفحه 291-308

علی محمدی آسیابادی؛ احمد امین؛ پرستو کریمی؛ زهره اسماعیلی