دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 
9. بررسی و نقد نشانه‏ شناختی قرائت وحدت وجودی از شعر حافظ

صفحه 349-365

سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محسن محمدی فشارکی؛ محمد اسماعیل جلالی