همکاران دفتر نشریه

ویراستار ادبی

معصومه امیدی

دانشگاه تهران

omidirazani@ut.ac.ir
42762144

کارشناس نشریه

آذر آقامیرزا

کارشناسی ارشد . دانشگاه تهران

azar.aqamirza@ut.ac.ir
42762152