اصول اخلاقی انتشار مقاله

 این مجله از قوانین COPE تبعیت می نماید.

در باب اصول اخلاقی انتشار مقاله، مجله، از یک سو، پاسدار حقوق مؤلّفان، صاحبانِ آثار و تولیدکنندگانِ محتوا، و از سوی دیگر، حافظ حقوق مخاطبان و خوانندگان خویش است. رعایت حقوق مؤلّفان، صاحبان آثار و تولیدکنندگان محتوا از طریق بررسی دقیق اصالت مقالات دریافتی انجام می‌گیرد، به این صورت که کل و یا هیچ بخشی از مقاله قبلا در جایی چاپ و نشر نیافته باشد. مجله پاسداری از حقوق خوانندگان و مخاطبان خود را از رهگذر ارائۀ محتوای علمیِ اصیل، بدیع و سودمند به آنها می‌داند. در همین راستا مجلۀ ادیان و عرفان همگام با اخلاق در نشر جهانی عمل می‌کند. برای آگاهی از سیاست‌های ما در این زمینه اینجا را کلیک کنید.