نویسنده = ���������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. حاکمیت سیاسی در مکتب اعتزال با تأکید بر اندیشۀ قاضی عبدالجبار

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-70

10.22059/jrm.2014.53316

محمدتقی شاکر؛ عبدالهادی اعتصامی