تطبیق رَدا در ادبیات یارسان با رَتا (راتا) در آیین زرتشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان

2 دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه کردستان

چکیده

در متون مقدس آیین یاری با چند اصل اخلاقی مؤکد روبه‌رویم که به صورت مکرر در طول زمان از زبان پیران این آیین بیان شده‌اند. این اصول اخلاقی عبارت‌اند از راستی، پاکی، نیستی و رَدا. در این مقاله سعی شده است ریشة واژة رَدا در متون یارسان بررسی شود. این پژوهش مشخص می‌کند که واژة رَدا در متون یارسان که به معنای بخشش، دهش و سخاوت است با رَتا (راتا) در اوستا و دین زردشتی یکی است، زیرا رتا در دین زرتشتی، ایزد دهش و سخاوت است و نیز از ضوابط اخلاقی در این آیین محسوب می‌شود. تنها تفاوت این دو واژه در واج «د» و «ت» است که آن هم در قواعد مربوط به تبدیل واج‌ها قاعده‌ای عام محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها