نویسنده = محمدعلی چلونگر
تعداد مقالات: 1
1. مناسبات شیعه و معتزله در قرن چهارم هجری

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 121-138

ضرغام گرجی پور؛ محمدعلی چلونگر؛ علیرضا ابطحی