تماس با ما

نشانی دفتر  مجله : تهران، خیابان شهید مفتح ، تقاطع خیابان شهید  استاد مطهری ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، کد پستی : 1576613111 

 

آدرس سایت:https://jrm.ut.ac.ir

آدرس پست الکترونیک:jrm@ut.ac.ir

تلفن:42762152     دورنگار: 42762972


CAPTCHA Image