تماس با ما

نشانی دفتر  مجله : تهران، خیابان شهید مفتح ، تقاطع خیابان شهید  استاد مطهری ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، کد پستی : 1576613111  صندوق پستی : 15766-4411

تلفن:42762152     دورنگار: 42762972 نشانی تار نما: jrm@ut.ac.ir


CAPTCHA Image