فرایند پذیرش مقالات

 • دریافت مقاله  از سامانه نشریات الکترونیک دانشگاه تهران

 • . پس از ارسال مقاله توسط نویسنده به سامانه، در مرحله اول مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر ظرف سه روز) توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).

  ارسال به سر دبیر جهت ارزیابی اولیه

  2. در صورت پذیرش در مرحله اول، مقاله در مرحله دوم از نظر کیفیت محتوا و مرتبط بودن موضوع توسط سردبیر، دبیر تخصصی و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت. این مرحله معمولا یک هفته به طول خواهد انجامید.

 • ایجاد فایل بایگانی مقدماتی

 • در صورت عدم تایید اعلام به نویسنده مسئول بعد از یک هفته

 • در صورت تایید اولیه توسط سردبیر ارسال نامه به نویسنده جهت برخی اصلاحات اولیه مقاله
 • تعیین داور
 • ایجاد سابقه

 • ارسال مقاله به داوران در سامانه نشریات الکترونیکی

 • ایجاد فایل داوری مقاله

 • گزارش هفتگی با سردبیر محترم مجله

 • نشست هفتگی با سر دبیر مجله جهت رفع برخی از ابهامات در مقالات
 • ارسال مقالات اصلاحی بعد از ارزیابی داوران به نویسنده یا نویسندگان مسئول

 •  ارسال مقاله به داور نهایی بعد از انجام اصلاحات

 • قرار دادن فایل مقاله در بخش مقاله های آماده هیات
 • تشکیل جلسه هیات تحریریه هر شش ماه یکبار و بررسی مقاله های آماده هیات
 • ارسال نامه پذیرش مقاله به نویسندگان مقاله هایی که در جلسه هیات تحریریه تایید نهایی شده اند
 •  ارسال مقاله های آماده هیات به بخش ویراستاری سامانه نشریات الکترونیکی
 • ارسال مقاله های ویراستاری شده به صفحه آرا توسط خود سامانه
 • ارسال مقاله های صفحه آرایی شده به نویسندگان به مدت سه روز (در صورت هرگونه مغایرت در نام و مشخصات نویسندگان و یا جابجا شدن صفحات و جدولها و نمودارها باید به سامانه نامه بفرستند)
 • مرحله چاپ الکترونیکی مجله در سامانه نشریات الکترونیکی دانشگاه
 • ارسال مقاله های الکترونیکی به magiran, Sid, Isc توسط خود سامانه
 • ارسال مقاله های الکترونیکی به Srlst توسط کارشناس نشریه

 

روندنمای داوری