آمار انتشار

تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 27
تعداد دوره‌ها 14
تعداد مقالات    226
تعداد نویسندگان 338
تعداد مشاهده مقاله  331,844
تعداد دریافت فایل اصل مقاله    242,527
نسبت مشاهده بر مقاله 1468.34
نسبت دریافت فایل بر مقاله    1073.13

آمارفرآیند پذیرش

تعداد مقالات ارسال شده    1,331
تعداد مقالات رد شده  892
درصد عدم پذیرش  67
تعداد مقالات پذیرفته شده 166
درصد پذیرش 12
تعداد پایگاه های نمایه شده  10
تعداد داوران  149

لینک مستقیم ثبت نام مجله

 

     عنوان خلاصۀ استاندارد: Relig Myst

ترتیب انتشار: دوفصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان: فارسی با چکیدۀ انگلیسی

سیاست داوری: دوسوکور

میانگین زمان داوری: 8 هفته

نرخ پذیرش: 10%

ضریب تاثیر: 0.071 

قالب انتشار: الکترونیک

هزینه بررسی و انتشار مقاله: 600000 تومان

نام نرم افزارهای مشابهت یاب د ر بررسی و داوری مقالات: سمیم نور-همانندجو

دسترسی به مقاله ها: آزاد

نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت می پذیرد.

صدور گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد. 

 

شماره جاری: دوره 55، شماره 2، آذر 1401 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر ویراستار انگلیسی کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان