آمار انتشار

تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 28
تعداد دوره‌ها 15
تعداد مقالات    247
تعداد نویسندگان 365
تعداد مشاهده مقاله  353,748
تعداد دریافت فایل اصل مقاله    259,393
نسبت مشاهده بر مقاله 1432.18
نسبت دریافت فایل بر مقاله    1050.17

آمارفرآیند پذیرش

تعداد مقالات ارسال شده    1,398
تعداد مقالات رد شده  928
درصد عدم پذیرش  66
تعداد مقالات پذیرفته شده 187
درصد پذیرش 13
تعداد پایگاه های نمایه شده  15
تعداد داوران  161

لینک مستقیم ثبت نام مجله

با توجه به ضرورت نمایه شدن این نشریه علمی در پایگاه‌ها، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و ایمیل آکادمیک برای تمامی نویسندگان مقالات(به ویژه نویسنده مسئول) الزامی است. بنابراین از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به نشریه به دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID اقدام فرمایند. همچنین از ایمیل آکادمیک برای بارگذاری مقالات استفاده نمایند. 

     عنوان خلاصۀ استاندارد: Relig Myst

ترتیب انتشار: دوفصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان: فارسی با چکیدۀ انگلیسی

سیاست داوری: دوسوکور

میانگین زمان داوری: 8 هفته

نرخ پذیرش: 10%

ضریب تاثیر: 0.071 

قالب انتشار: الکترونیک

هزینه بررسی و انتشار مقاله: 600000 تومان

نام نرم افزارهای مشابهت یاب د ر بررسی و داوری مقالات: سمیم نور-همانندجو

دسترسی به مقاله ها: آزاد

 

نشریة ادیان و عرفان با انجمن‌علمی عرفان اسلامی ایران در راستای تقویت همکاری‌های علمی و پژوهشی ما بین خود، اقدام به انعقاد تفاهم‌نامۀ همکاری کرده است.

 

نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت می پذیرد.

صدور گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد. 

 

شماره جاری: دوره 56، شماره 1، شهریور 1402 

وجوه معنوی کسب و کار در سنّت ملامتیه

صفحه 225-241

10.22059/jrm.2023.362027.630454

محمود شیخ؛ فاطمه نوری تازه کند؛ محی الدین قنبری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر ویراستار انگلیسی کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

ابر واژگان