تعداد دوره ها

 

13

تعداد شماره ها 25
درصد پذیرش 12
تعداد مشاهده مقاله 1492.52
 نسبت دریافت فایل بر مقاله 1098.07

لینک مستقیم ثبت نام مجله

     عنوان خلاصۀ استاندارد: Relig Myst

ترتیب انتشار: دوفصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان: فارسی با چکیدۀ انگلیسی

سیاست داوری: دوسوکور

میانگین زمان داوری: 8 هفته

نرخ پذیرش: 10%

ضریب تاثیر: 0.071 

قالب انتشار: الکترونیک

هزینه بررسی و انتشار مقاله: 400000 تومان

نام نرم افزارهای مشابهت یاب د ر بررسی و داوری مقالات: سمیم نور-همانندجو

دسترسی به مقاله ها: آزاد

نکته مهم: کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات  از طریق سایت مجله صورت می پذیرد.

صدور گواهی پذیرش مقاله به صورت دستی امکان ندارد. 

 

شماره جاری: دوره 54، شماره 2، اسفند 1400 (تاریخ نشر الکترونیکی:28 اسفند 1400. زمستان 1400 صفحه 514-261) 

3. اصول و روش‌های تربیت معنوی براساس دیدگاه دیوید کار

صفحه 324-303

10.22059/jrm.2022.332372.630264

افضل السادات حسینی؛ نرجس بیطرف حقیقی؛ سمیرا حیدری


7. معنی‌شناسی ‌شناختی عدم در معارف بهاءولد

صفحه 404-387

10.22059/jrm.2021.323403.630196

نگار عضوامینیان؛ ابوالقاسم قوام؛ علی اشرف‌ امامی


10. مبانی وحی شناختی و قرآن‌شناختی شاه نعمت‌الله ولی

صفحه 474-453

10.22059/jrm.2021.319890.630168

قوام میرحسینی؛ ناصر محمدی؛ حسن عباسی حسین آبادی؛ مرضیه اخلاقی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر ویراستار انگلیسی کارشناس نشریه
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی