اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد باقری

فقه و مبانی حقوق اسلامی استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

bagheriatut.ac.ir

سردبیر

مجنبی زروانی

دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران

zurvaniatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد دانشگاه شهید بهشتی

a-esmailpouratsbu.ac.ir

شهرام پازوکی

دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

pazoukiatirip.ir

رضا اکبری

فلسفه و کلام اسلامی استاد دانشگاه امام صادق (ع)

r.akbariatisu.ac.ir

غلامرضا اعوانی

استاد،موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

aavaniatirip.ir

فتح الله مجتبائی

استاد بازنشسته دانشگاه تهران

jrmatut.ac

مجتبی زروانی

دانشیار دانشگاه تهران

zurvaniatut.ac.ir

احد فرامرز قراملکی

استاد دانشگاه تهران

ghmalekiatut.ac.ir

قربان علمی

دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران

gelmiatut.ac.ir

منوچهر اکبری

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

makbariatut.ac.ir

علی اشرف امامی

دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه فردوسی مشهد

imamiatum.ac.ir

علی غفاری

دانشیار گروه ادیان و عرفات تطبیقی دانشگاه محقق اردبیلی

a_ghafariatuma.ac.ir

حسن ابراهیمی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران

ebrahimatut.ac.ir

حسین حیدری

دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه کاشان

golestan1387atgmail.com

ویراستار انگلیسی

قربان علمی

دانشیار دانشگاه تهران

jrm@ut.ac.ir
gelmiatut.ac.ir
42762294

ویراستار ادبی

معصومه امیدی

دانشگاه تهران

omidirazaniatut.ac.ir
42762144

کارشناس نشریه

آذر آقامیرزا

کارشناسی ارشد . دانشگاه تهران

jrm@ut.ac.ir
azar.aqamirzaatut.ac.ir
42762152