اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود واعظی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

mvaeziut.ac.ir

سردبیر

مجتبی زروانی

دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران

zurvaniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد دانشگاه شهید بهشتی

a-esmailpoursbu.ac.ir

شهرام پازوکی

دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

pazoukiirip.ir

رضا اکبری

فلسفه و کلام اسلامی استاد دانشگاه امام صادق (ع)

r.akbariisu.ac.ir

غلامرضا اعوانی

استاد،موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

aavaniirip.ir

فتح الله مجتبائی

استاد بازنشسته دانشگاه تهران

jrmut.ac

مجتبی زروانی

دانشیار دانشگاه تهران

zurvaniut.ac.ir

احد فرامرز قراملکی

استاد دانشگاه تهران

ghmalekiut.ac.ir

قربان علمی

دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران

gelmiut.ac.ir

منوچهر اکبری

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

makbariut.ac.ir

علی اشرف امامی

دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه فردوسی مشهد

imamium.ac.ir

حسن ابراهیمی

دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران

ebrahimut.ac.ir

حسین حیدری

دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه کاشان

golestan1387gmail.com

ویراستار انگلیسی

قربان علمی

دانشیار دانشگاه تهران

jrm@ut.ac.ir
gelmiut.ac.ir
42762294

کارشناس نشریه

آذر آقامیرزا

کارشناسی ارشد . دانشگاه تهران

jrm@ut.ac.ir
azar.aqamirzaut.ac.ir
42762152