اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود واعظی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

mvaeziut.ac.ir
0000-0002-4445-6806

سردبیر

مجتبی زروانی

دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران

zurvaniut.ac.ir
0000-0001-7454-7306

اعضای هیات تحریریه

فتح الله مجتبائی

استاد بازنشسته دانشگاه تهران

jrmut.ac

غلامرضا اعوانی

استاد،موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

aavaniirip.ir

ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق

فرهنگ و زبانهای باستانی استاد دانشگاه شهید بهشتی

a-esmailpoursbu.ac.ir
000-0003-0043-4928

شهرام پازوکی

دانشیار موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

pazoukiirip.ir

رضا اکبری

فلسفه و کلام اسلامی استاد دانشگاه امام صادق (ع)

r.akbariisu.ac.ir
0000-0002-5231-7849

مجتبی زروانی

دانشیار دانشگاه تهران

zurvaniut.ac.ir
0000-0001-7454-7306

احد فرامرز قراملکی

استاد دانشگاه تهران

ghmalekiut.ac.ir

قربان علمی

دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه تهران

gelmiut.ac.ir
0000-0003-4422-4375

منوچهر اکبری

استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

makbariut.ac.ir

علی اشرف امامی

دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه فردوسی مشهد

imamium.ac.ir
0000-0002-7132-5449

حسن ابراهیمی

دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران

ebrahimut.ac.ir

حسین حیدری

دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه کاشان

golestan1387gmail.com
0009-0009-1398-5914

اعضای هیات تحریریه بین المللی

توسی سانو

Professor, Faculty of International Studies
Ryukoku University, Kyoto, Japan

sanoworld.ryukoku.ac.jp
0009-0007-2713-6783

سعید ضرابی زاده

Habilitated Lecturer ,Department of Religious Studies, University Studies, University of Germany

saeed.zarrabi-zadehuni-erfurt.de
0000-0001-5461-9579

محمد رستم

تصوف و عرفان اسلامی دانشگاه کارلتون

www.mohammedrustom.com
mohammed.rustomcarleton.ca

ویراستار انگلیسی

قربان علمی

دانشیار دانشگاه تهران

jrm@ut.ac.ir
gelmiut.ac.ir
42762294
0000-0003-4422-4375

کارشناس نشریه

آذر آقامیرزا

کارشناسی ارشد . دانشگاه تهران

jrm@ut.ac.ir
azar.aqamirzaut.ac.ir
42762152