کلیدواژه‌ها = نوشته‌های اسلامی درباره دین مانوی
تعداد مقالات: 1
1. کوان (کتاب غولان مانی)

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 207-220

10.22059/jrm.2020.289036.629985

آرمان بختیاری