کارل بارت و مسئلۀ نجات امت‌های غیرمسیحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشکده الهیات دانشگاه تهران

چکیده

کارل بارت متأله نوارتدوکسی مسیحی، یکی از تأثیرگذارترین الهی‌دانان مسیحی سدۀ بیستم میلادی است. رهیافت الهیاتی بارت یکی از سه سنت حوزۀ الهیات جدید مسیحی و معیاری برای آن به‌شمار می‌آید. وی را در مسیحیت انحصارگرا دانسته‌اند و الهیات او را میانۀ سنت پلورالیستی جان هیک و شمول‌گرایی کارل رانر قرار داده‌اند. از مباحث الهیات مسیحی، در بحث نجات‌شناسی بر انحصارگرایی بارت تأکید شده است. مقالۀ حاضر با روش تحلیل محتوا به بررسی دیدگاه بارت در باب نجات‌شناسی پرداخته و نشان داده است که وی گرچه به دلیل تأکید بر مسیح به مثابه راه نجات و تأکید آشکار به نجات باورمندان مسیحی انحصارگرا شمرده شده است، اما او در بخش‌هایی از آثارش به طور قاطع نجات را از آن تمامی نوع بشر دانسته و در نجات‌شناسی دیدگاهی شمول‌گرا را به نمایش می‌گذارد. او معتقد است که تمامی انسان‌ها بنا بر امکان وجودی‌شان و بر مبنای وجود عیسی‌مسیح مشمول رحمت و نجات الهی‌اند.

کلیدواژه‌ها


[1]. کتاب مقدس (1932). ترجمه از زبان‌های عبرانی و کلدانی و یونانی، طبع دارالسلطنه لندن.
[2]. Barth, Karl (1975). Church Dogmatics I/1, The Doctrine of the Word of God, 2d ed., trans. G. W. Bromiley (Edinburgh: T & T Clark).
[3]. ---------- (1968). The Epistle to the Romans, trans. Edwyn C. Hoskins, New York, Oxford University Press.
[4]. ---------- (1967). Church Dogmatics, Vol. 4, The Doctrine of Reconciliation, Vol 4/2, ed. G. W. Bromiley and T. F. Torrance. trans. G. W. Bromiley, New York.
[5]. ---------- (1960). Church Dogmatics, I/2 (Edinburgh: T&T Clark).
[6].---------- (1956). Church Dogmatics. vol. 4, The Doctrine of Reconciliation. vol. 4.1, ed. G. W. Bromiley and T. F. Torrance. trans. G. W. Bromiley (Edinburgh: T&T Clark).
[7]. Benz, Ernst; Keele, Alan F (2005). "Imago dei: Man as the Image of God", Review of Books on the Book of Mormon, 1989–2011: Vol. 17: No. 1, Article 10.
[8]. Bettis, Joseph (1967). "Is Karl Barth a Universalist?" Scottish Journal of Theology, 20, no.4.
[9]. Chung, Paul (2008). “Karl Barth’s Theology of Reconciliation in Dialogue with a Theology of Religions”, Mission Studies, 25, no,2.
[10]. Clifford, Richard S. J.; Anatolios, Khaled (2005). Christian salvation, Biblical and Theological perspectives, Theological Studies.
[11]. Clifford, Richard J (1999). Proverbs, Old Testament Library, Louisville, Westminster John Knox.
[12]. Dickson, K. A. (1991). Uncompleted Mission. 
[13]. Gillis, C. (1989). A Question of Final Belief, John Hick’s Pluralistic Theory of Salvation, London: Macmillan Press Ltd.
[14]. Greggs, Tom (2007). "Jesus Is Victor, Passing the Impasse of Barth on Universalism. SсоttishJournal of Theology, 60, no.2.
[15]. Hick, John (1993). Disputed Questions in Theology and Philosophy of Religion, New Haven,Yale University Press.
[16]. ---------- (1990). ‘Review of Glyn Richards, Towards a Theology of Religions, Religious Studies, 26.
[17]. ---------- (1982). God Has Many Names, Philadelphia, Pa., The Westminster Press.
[18]. Knitter, P.F. (1985). No Other Name? A Critical Survey of Christian Attitudes Toward the World Religions, New York, Orbis Books.
[19]. Marshall, Howard (2003). The New Testament Does Not Teach Universal Salvation, in- Universal Salvation? The Current Debate, ed, Robin A. Parry and Christopher, H. Partridge, Paternoster Press.
[20]. Mason, David R (2015). Christianity and World Religions, The Contributions of Barth and Tillich, A Theology Review, vol., 97.3. and, The Anglican theological review (ATR), Vol. 97., no 3. p. 433-447.
[21]. Mendonsa OP, Vorgelegt von P. Peter (2006). Christian Witness in Interreligious Context (Approaches to Interreligious Dialogue), München.
[22]. Preus, Robert D. (April 1960). The Doctrine of Justification and Reconciliation in the Theology of Karl Barth, Concordia Theological Monthly, XXX1, no. 4.
[23]. Rahner, Karl (1978). Jesus Christ in Foundations of Christian Faith, New York, Crossroad.
[24]. ---------- (1966). Remarks on the Dogmatic Treatise 'De Trinitate', Theological Investigations, 4, New York, Seabury.
[25]. Schreiner, J. (1995). Theologie des Alten Testaments, Die Neue Echter Bibel, Echter Verlag: Wurzburg.