ظرفیت‌های الهیات سیاسی یوهان باپتیست متس برای الهیات روایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه سمنان

چکیده

الهیات روایی با تأکید بر روایت و نقد سیطرۀ معیارهای کلی و عام برخاسته از روشنگری در الهیات مسیحی، هویتی متمایز یافت. تأکید بر روایت­های سنتی و درون‌فرهنگی هر گروه و اجتماع، در این الهیات منجر به دوری این نحله از پراکسیس، و علاوه بر این، منجر به انزوای فرهنگی و دوری از جهان معاصر چندفرهنگی شده است. از سوی دیگر الهیات سیاسی متأله آلمانی یوهان باپتیست متس با تکیه بر مفاهیم روایت، خاطره و همبستگی، که مؤلفۀ روایت در آن­ها نقش اساسی دارد، هم متوجه پراکسیس است و هم دغدغۀ گفتگوی بینا فرهنگی دارد. بنابراین شاهد آن هستیم که الهیات سیاسی یوهان باپتیست متس، اگر چه در زمرۀ الهیات روایی به معنای اخص به حساب نمی­آید، با این حال با تکیه بر مفاهیم خاطره، روایت و همبستگی، امکاناتی را در اختیار الهیات روایی می­گذارد که این الهیات با تکیه بر آن­ها می­تواند از تنگنای انزوای فرهنگی و انفعال اجتماعی بیرون آید.

کلیدواژه‌ها


[1]. استیور، دان آر (1384). فلسفۀ زبان دینی، ترجمۀ ابوالفضل ساجدی، قم: نشر ادیان.
[2]. کیوپیت، دان (1380). دریای ایمان، ترجمۀ حسن کامشاد، تهران: طرح نو.
[3]. محدثی، حسن (1388). الهیات انتقادی: رویکردی بدیل اما ناشناخته، تهران: یادآوران.
[4]. Crites, Stephen (1971). “The Narrative Quality of Experience” Journal of the American Academy of Religion 39: 391-411.
[5]. Cupitt, Dan (1991). What Is a Story?, London, SCM Press.
[6]. DeHart, Paul J. (2006). The Trial of the Witnesses: the Rise and Decline of Postliberal Theology, Blackwell.
[7]. Doak, Mary (2004). Reclaiming Narrative for Public Theology, State University of New York Press.
[8]. Ganzevoort, R. Ruard (2011). “Narrative Approaches” in B. Miller-McLemore (ed.), The Wiley-Blackwell Companion to Practical Theology, Chichester: Wiley-Blackwell, 214-225.
[9]. Goldberg, Michael (2001). Theology and Narrative: a Critical Introduction, Wipf and Stock Publishers.
[10]. Home, Brian (1995). “Theology in the Narrative Mode” in Companion Encyclopedia of Theology, Peter Byrne and Leslie Houlden (ed.s), London & New York, Routledge, 958-975.
[11]. Kort, W. A. (1988). Story, Text and Scripture: Literary Interests in Biblical Narratives, London: Pennsylvania State University Press.
[12]. Lauritzen, Paul (1987). “Is ‘Narrative’ Really a Panacea? The Use of ‘Narrative’ in the Work of Metz and Hauerwas”, in Theology and Religious Studies 47, 322-339.
[13]. Lucie-smith, Alexander (2007). Narrative Theology and Moral Theology: the infinite Horizon, Ashgate.
[14]. Marsden, John (2010). “The Political Theology of Johannes Baptist Metz”, in The Heythrop Journal, 1-13.
[15]. Metz, Johann Baptist (1973). Theology of the World, trans. William Glen-Doepel, New York: Seabury Press.
[16]. Metz, Johann Baptist (1980). Faith in History and Society: Toward a Practical Fundamental Theology, trans. David Smith, New York: Seabury Press.
[17]. Metz Johann Baptist (1998). A Passion for God: The Mystical-Political Dimension of Christianity, ed. and trans. by J. Matthew Ashley, New York: Paulist Press.
 [18]. Pinnock, Sarah Katherine (2002). Beyond Theodicy: Jewish and Christian Continental Thinkers Respond to the Holocaust, State University of New York Press.