تجربۀ زیبایی یا عشق در افلاطون به مثابۀ تجربۀ دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفۀ دین دانشگاه تهران،

2 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد فلسفۀ دین دانشگاه تهران

چکیده

 
مسئلۀ اساسی در این مقاله این است که آیا می‌توان تجربۀ زیبایی یا عشق در افلاطون را نوعی تجربۀ دینی شمرد. ابتدا با بیان دیدگاه­های گوناگون دربارۀ تجربۀ دینی به تبیین دیدگاه افلاطون دربارۀ زیبایی و عشق و نسبت میان آن­ها پرداخته و در نهایت، با اثبات الوهیت زیبایی در افلاطون نشان داده‌‌ایم که اگر تجربۀ دینی را نوعی مواجهۀ توأم با آگاهی بی‌واسطۀ تجربه‌گر با موجودی الوهی یا به تعبیر دینی، خداوند بدانیم که در قالب­های گوناگون ظهور پیدا می‌کند، می‌توان تجربۀ زیبایی یا عشق در افلاطون را نوعی تجربۀ دینی دانست. اگر چه، ادعای این مقاله صرفاً این است که تجربۀ زیبایی یا عشق یکی از مصادیق تجربۀ دینی است و ناظر به دیدگاه معرفت‌شناختی خاصی دربارۀ تجربۀ دینی نیست. ولی اتخاذ هرگونه دیدگاه معرفت‌شناختی دربارۀ تجربۀ دینی منطقاً، تجربۀ زیبایی یا عشق را هم در بر می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


[1]. افلاطون، (1380). مجموعه آثار افلاطون، ترجمۀ محمدحسن لطفی و رضا کاویانی. جلد اول، چاپ سوم، تهران، انتشارات خوارزمی.
[2]. افلاطون، (1380). مجموعه آثار افلاطون. ترجمۀ محمدحسن لطفی. جلد دوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات خوارزمی.
[3]. افلاطون، (1380). مجموعه آثار افلاطون. ترجمۀ محمدحسن لطفی. جلد سوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات خوارزمی.
[4]. افلاطون، (1380). مجموعه آثار افلاطون. ترجمۀ محمدحسن لطفی. جلد چهارم، چاپ سوم، تهران، انتشارات خوارزمی.    
[5]. پیترسون، مایکل و دیگران (۱۳7۹). دربارۀ تجربۀ دینی. ترجمۀ مالک حسینی. چاپ اول، تهران، هرمس.
[6]. دیویس، کارولین فرانکس (۱۳۹۱). ارزش معرفت شناختی تجربۀ دینی. ترجمۀ علی شیروانی و حسینعلی شیدان شید. چاپ اول، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
[7]. آلستون، ویلیام پی (۱۳۸۱). « تجربۀ دینی». ترجمۀ رضا حق پناه، اندیشۀ حوزه، سال هشتم، شمارۀ اول و دوم، تابستان و پاییز، صص ۱۳۵ـ۱۴۸.
[8]. رو، ویلیام (۱۳۷۹). «تجربۀ دینی و عرفانی»، ترجمۀ اسماعیل سلیمانی فرکی. نقد و نظر، دورۀ ششم، شمارۀ سوم و چهارم، تابستان و پاییز، صص ۲۸۶ تا ۳۱۹.
[9]. Alston, W.P., (1991). Perceiving God: The epistemology of religious experience. Cornell University Press.
[10]. Eliade, M. (1987). The Sacred and the Profane: The nature of religion. Trans. by Willard R. Trask. New York, Harcourt, Brace & World.
[11]. Safra, J.E. and Aguilar-Cauz, J.(2006). Encyclopedia of World Religions.
[12]. Heard, G.C., (1985). Mystical and ethical experience. Mercer University Press.
[13]. L. Geisler and Winfried Corduan (2003) philosophy of religion, Eugene, Oregon, Wipf and Stock publisher
[14]. McGrath, A. E. (2011). Christian Theology: An Introduction. UK, John Wiley & Sons.
 
[15]. Plato. (1994). The Collected Dialogues, part I. Edited by E. Hamilton and H. Cairns; Princeton University Press.
[16]. -------- (1994).The Collected Dialogues, Part II. Edited by E. Hamilton and H. Cairns; Princeton University Press.
[17]. credulity". International Journal for Philosophy of Religion, 13 (2), 85-92.
[18]. Smart, N. (1969). The religious experience of mankind. New York, Charles Scribner’s sons.
[19]. Swinburne, R., (2004). The existence of God. Oxford University Press on Demand.