گناهان منسوب به هارون در کتاب مقدس عبری (عهد قدیم) و توجیهات آن‌ها در اَگّادا و تحقیقات جدید کتاب مقدس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار ادیان و عرفان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان؛

10.22059/jrm.2022.343327.630346

چکیده

در کتاب مقدس عبری (عهد قدیم)، برخی گناهان به انبیاء نسبت داده شده است. این گناهان در اَگّادا توجیه شده‌اند و در تحقیقات برخی از محققان جدید کتاب مقدس نیز می‌توان برای برخی از آن‌ها توجیهاتی را پیدا کرد. با توجه به اهمیت این موضوع از یک طرف، و با توجه به اهمیت هارون از طرف دیگر، این مقاله، ﺑـﺎ روش ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ و تحلیلی و انتقادی، بر آن است که گناهان منسوب به هارون در کتاب مقدس عبری (عهد قدیم) و توجیهات آن‌ها در اَگّادا و تحقیقات جدید کتاب مقدس را مورد بحث قرار دهد. در عهد قدیم سه گناه به هارون نسبت داده شده است. در تحقیقات جدید کتاب مقدس، این گناهان هارون یا مجادله یا افسانه و یا نقش هارون در آن ناروشن دانسته شده است؛ اما در اَگّادا، این سه گناه هارون، به‌خاطر وحی الاهی و خطاناپذیر دانسته شدن کتاب مقدس، واقعیت تاریخی تلقی شده است. توجیهات گناهان منسوب به انبیاء از جمله هارون در کتاب مقدس عبری توسط رَبِّی‌‌های اَگّادا با اصل‌های خطاناپذیری کتاب مقدس و خطاپذیری انبیاء به عقیدۀ آن‌ها همخوانی ندارد، زیرا که اگر کتاب مقدس عبری خطاناپذیر و انبیاء خطاپذیر باشند، در این صورت گناهان ثبت‌شدۀ انبیاء در کتاب مقدس درست هستند و نیازی به توجیه ندارند.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. آنترمن، اَلن، باورها و آیین‌های یهودی، ترجمۀ رضا فرزین، قم: انتشارات ادیان و مذاهب، 1391‌.
  2. کتاب مقدس، ترجمۀ تفسیری، شامل عهد عتیق و عهد جدید، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
  3. کتاب مقدس ترسایان، مقدمه و توضیحات طبق ترجمه بین‌الکلیسائی کتاب مقدس، ایران: انجمن کتب مقدسه، 2015م.
  4. کتاب مقدس، یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید، که از زبان‌های اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی ترجمه شده است، لندن: انجمن پخش کتب مقدسه، 1988-1986م.
  5. کتاب‌هایی از عهد عتیق (کتاب‌های قانونی ثانی) بر اساس کتاب مقدس اورشلیم، ترجمه‌ی پیروز سیار، تهران: نشر نی، 1380.‌
  6. 6. میشل، توماس، کلام مسیحی، ترجمۀ حسین توفیقی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1377‌.
  7. Abrahams‚ Israel, “Moses, Biblical View, Biography”‚ in Encyclopaedia of Judaica‚ Fred Skolnik (editor in chief)‚ New York: Macmillan Reference USA‚ In Association With Keter Publishing House LTD., Jerusalem, 2007‚ vol 14‚ pp 522-526.
  8. Birnbaum, Philip, A Book of Jewish Concepts, New York: Hebrew Publishing Co, 1964.
  9. Cohen A, Everyman’s Talmud, London: J. M. Dent & Sons LTD, 1949.
  10. Fox, Nili s., “Numbers, Introduction and Annotations” in The Jewish Study Bible, Editors: Adele Berlin and Marc Zvi Brettler, New York: Oxford University Press‚ 2004.
  11. Friedländer M, The Jewish Religion, London: Shapiro, Vallentine & Co, New Edition Revised & Enlarged, 1921.
  12. Friedländer M, Text-Book of the Jewish Religion, London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Thirteenth Edition, 1928.
  13. Goitein, Shelomo Dov, “Aaron, In the Koran and in Islamic Literature”, in Encyclopaedia of Judaica‚ Fred Skolnik (editor in chief)‚ New York: Macmillan Reference USA‚ In Association With Keter Publishing House LTD., Jerusalem, 2007‚ vol 1‚ p 211.
  14. Greenberg‚ Moshe and Sperling, S. David, “Exodus, Book of”, in Encyclopaedia of Judaica‚ Fred Skolnik (editor in chief)‚ New York: Macmillan Reference USA‚ In Association With Keter Publishing House LTD., Jerusalem, 2007‚ vol 6‚ p 612-623.
  15. Greenstein‚ Edward L., “Aaron”‚ in The Encyclopedia of Religion‚ Lindsay Jones (editor in chief), New York: Macmillan Reference USA‚ 1987‚ vol 1‚ pp 1-2.
  16. Greenstein‚ Edward L., “Miriam”‚ in The Encyclopedia of Religion‚ Lindsay Jones (editor in chief), New York: Macmillan Reference USA‚ 1987 and 2005‚ vol 9‚ p 6062.
  17. https://www.sefaria.org, Midrash.
  18. https://www.sefaria.org, Mishnah.
  19. https://www.sefaria.org, Talmud, Babylonian.
  20. https://www.sefaria.org, Talmud, Jerusalem.
  21. https://www.sefaria.org, Tanakh.
  22. Nowell, Irene, “Numbers” in the New Collegeville Bible Commentary, series editor: Daniel Durken, Collegeville, Minnesota: Liturgical Press‚ 2017.
  23. Sarna, Nahum M., “Aaron, Biblical Information”, in Encyclopaedia of Judaica‚ Fred Skolnik (editor in chief)‚ New York: Macmillan Reference USA‚ In Association With Keter Publishing House LTD., Jerusalem, 2007‚ vol 1‚ pp 208-210.
  24. Smith, Mark S., “Exodus” in the New Collegeville Bible Commentary, series editor: Daniel Durken, Collegeville, Minnesota: Liturgical Press‚ 2017.
  25. Stern‚ Ephraim and Sperling, S. David, “Miriam”‚ in Encyclopaedia of Judaica‚ Fred Skolnik (editor in chief)‚ New York: Macmillan Reference USA‚ In Association With Keter Publishing House LTD., Jerusalem, 2007‚ vol 14‚ p 311.
  26. Tigay, Jeffrey H., “Exodus, Introduction and Annotations” in The Jewish Study Bible, Editors: Adele Berlin and Marc Zvi Brettler, New York: Oxford University Press‚ 2004.