مسئله شر به روایت شِکَند گُمانیگ وِزار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛

2 استادیار گروه فرهنگ و زبان های باستانی ایران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22059/jrm.2022.343147.630344

چکیده

مسئله شر از پرسش­های دیرینۀ بشر است. چرا خداوند، یا وجودی که خالق گیتی است، برای زدودن رنج­های بشر کاری انجام نمی­دهد؟ در ادیان غیر توحیدی مسئله شر به دلیل ماهیت ویژه و غالباً شرورانه ایزدان چندان مطرح نمی­شود. اما با رشد اندیشۀ بشری این موضوع به صورت ملموس­تری برای انسان مطرح شد. یکی از جالب‌ترین پاسخ­ها در این باره در دین زردشتی دیده می­شود. به روایت شِکَند گُمانیگ وِزار، همۀ رنج­های آدمی از جانب اهریمن است و اورمزد فقط آفرینندۀ نیکی­هاست و انسان را آفریده تا در نبردی مشترک با اهریمن، او را نابود و جهان را دگر بار پاک سازند و به رنج­های بشر پایان دهند. در این دین اهریمن خاستگاه مستقلی دارد و هیچ یک از آلام انسان را نمی­توان به اورمزد نسبت داد، که البته او نیز به سبب نیاز به آفریده­هایش و برخی ویژگی­های دیگر قادر مطلق به شمار نمی­رود. 

کلیدواژه‌ها