میثاق و تفسیرهای مختلف از آن نزد انبیای بنی‌اسرائیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه فلسفه و ادیان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 استادیار، گروه فلسفه و ادیان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

یهودیانِ دورۀ تبعید به‌واسطۀ هشدارهایی که از انبیای پیش از تبعید دریافت کردند، از تنبّه و آگاهی نسبی برخوردار شده بودند. ظهور هشت تن از انبیای بنی‌اسرائیل به نام‌های عاموس، هوشع، اشعیاء، میکاه، زفنیا، ناحوم، حبقوق و ارمیا که به انبیای ماقبل تبعید معروف هستند و رواج تعالیم آن‌ها، موجد تحولات بسیاری در حیات دینی یهودیان شد. از میان این انبیا، عاموس، هوشع، اشعیاء و ارمیا، یهودیان را به درک عمیق خدا و رعایت نظام اخلاقی جدید دعوت نمودند و میثاق را با دلالت‌های روشن‌تری احیا کردند. هدف پژوهش حاضر، بررسی برداشت و تفسیر این چهار نبی از میثاق و تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها در تفسیر میثاق با استفاده از منابع مکتوب، به‌ویژه عهد عتیق، براساس تطبیق داده‌ها و تحلیل آن‌هاست. یافته‌ها حاکی از این هستند که در موضوع میثاق، باوجود توافق دربارۀ اصل موضوع، این چهار نبی در تفسیر آن تفاوت و تنوع آراء دارند. عاموس، نخستین نبی از انبیای بزرگ دوره ماقبل تبعید، مفهوم میثاق را با عدالت الهی گره‌ زده‌است. حال آنکه هوشع نبی این آموزه را براساس احساسات عاطفی، اشعیای نبی بر اساس قداست خداوند و ارمیای نبی، فراتر از این‌ها، بر بنیاد معنویت تفسیر کرده‌است. به ‌عبارت ‌دیگر، هوشع با مشکل عشق دست‌وپنجه نرم می‌کرد، عاموس و اشعیاء با عدالت و قداست هماوردی می‌کردند و ارمیا بخشی از مناقشه را با تجدید عهد قابل ‌حل می‌دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پوراحمد، محمد و حکیمی فر، خلیل (1397). میثاق در قرآن و عهد جدید. مجله ادیان و عرفان. 51 (2). 203-227.
دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت‌نامه دهخدا؛ ذیل مدخل "میثاق". تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
Albright, W. F. (1940). Archaeology and the Religion of Israel. Baltmore. John Hopkins press.
Anderson, Bernhard W. (1966).Understanding the Old Testament. New Jersey Prentice Hall. Inc.
Bright, John; (1965). The Anchor Bible: Jeremiah. New York. Garden City
‏Childs, B. S. (1967). Isaiah and the Assyrian crisi. Studies in Biblical Theology.
Clines. J. a, David. & Davies. R. Philip. (1996). Forming Prophetic Literature Essays on Isaiah and the Twelve in Honor of John D.W. Watts. Journal for the study of the old testament Supplement series. Page 1-329.
Dehkhoda, Ali Akbar (1998). Dehkhoda Dictionary. under the entry of "Covenant". Tehran, University of tehran press. (in Persian)
Drivor, S. R. (1959). Ancient Israel. New York. Thomas Nelson & Sons.
Eichrodt. Walther (1961). Theology of the Old Testament. (vol. 1; Philadelphia: Westminster). 13-14.
Everson, A. J., & Kim, H. C. P. (Eds.). (2009). The desert will bloom: poetic visions in Isaiah (No. 4). Society of Biblical Lit.‏
Fortman, Edmund J. (1966). The Theology of Man and Grace: Commentary. Milwaukee. Bruce Publishing Company.
Gordon, A. R. (1903). A Study of Jeremiah. II. The Biblical World. 22(3), 195-208.
Hechel, (1962). Abraham J. The Prophets. New York. Harper & Row.
Jocz, J. (1968). The Covenant: A Theology of Human Destiny. Grand Rapids. MI: Wm. B.‏
Kessler. John (2013). Old Testament Theology: Divine Call and Human Response (Waco, Tex.: Baylor University Press. 177-78, 178-179, 181).
Malcolm. Smith (2002). The Power of the Blood Covenant-Uncover the Secret Strength in God's Eternal Oath. Harrison House. Tulsa. Oklahoma.
‏Mays, James L. (1969). Amos (OTL). Philadelphia. Westminster Press.
McComiskey Edward. (2009). The Minor Prophets: An Exegetical and Expository Commentary Hardcover. Publisher: Baker Academic-January 1, 2009. 1456 pages.
Mendenhall. George. E, (1954). “Covenant Forms in Israelite Tradition”. BA 17: 50-76 (50).
Miller, Robert D. (2012). Covenant and Grace in the Old Testament: Assyrian Propaganda and Israelite Faith (PHSC 16; Piscataway, N.J.: Gorgias Press LLC), 1.
Palmer, P. F. (1972). Christian marriage: Contract or covenant?. Theological studies. 33(4), 617-665.‏‏
Pourahmad, Mohammad, and Hakimifar, Khalil. (2019). Covenant in the Quran and New Testament. Journal of Religions and Mysticism. 51(2), 203-227. doi: 10.22059/jrm.2019.268763.629839. (in Persian)
ven Rad,(1967). Gerhard. Old Testament Theology. vols. I & II. New York. Harper & Row, Publishers.
Winward, Stephen F.(1960). A Guide to the Prophets. Virginia. John Knox Press.
Wolff, H. W., & Stansell, G. (1974). A Commentary on the Book of the Prophet Hosea.@unpublished{Wolff1974-WOLACO-4